دانلود فایل با عنوان(مبانی نظری فلسفه آموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد)

مبانی نظری فلسفه آموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد|31018513|joh42075171|مبانی نظری فلسفه آموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد,مبانی نظری علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد,مبانی نظری,فلسفه آموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری فلسفه آموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مبانی نظری فلسفه آموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد
دارای 143 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فلسفه آموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد

2-1- مقدمه............................................................................................................................
2-2- مبانی نظری.....................................................................................................................
2-3- فلسفه‌اموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد شده.................................................
2-4 –منابع برنامه‌اموزش علوم در کشور ایران.......................................................................
2-5- اهداف كلي در برنامه قصد شده.....................................................................................
2-5-1- دانسته هاي ضروري در برنامه قصد شده..............................................................
2-5-2- مهارتهاي ضروري.................................................................................................
2-5-2-1- مشاهده..........................................................................................................
2-5-2-2-جمع آوري اطلاعات........................................................................................
2-5-2-3-برقراري ارتباط.................................................................................................
2-5-2-4-اندازه گيري....................................................................................................
2-5-2-5-كاربرد ابزار........................................................................................................
2-5-2-6-پيش بيني و فرضيه سازي.................................................................................
2-5-2-7- مفهوم تفسير يافته ها و نتيجه گيري ................................................................
2-5-2-8- طراحي تحقيق...................................................................................................
2-5-2-9 مهارت های ذهنی برنامه قصد شده ...................................................................
2-5-3- هدف هاي دانشي برنامه قصد شده........................................................................
2-5-4- نگرش هاي ضروري.............................................................................................
2-5-4-1- هدف هاي نگرشي در برنامه قصد شده............................................................
2-6- اهداف كلي و اهداف جزيي به تفكيك دروس..............................................................
2-6-1- چك ليست جمع بندی اهداف كلي و اهداف جزيي برنامه قصد شده ................
2-7 - ارزشيابي از ديدگاه برنامه قصد شده.............................................................................
2-8 - فعاليتهاي ياددهي -يادگيري از ديدگاه برنامه قصد شده...............................................
2-9- معلم از ديدگاه برنامه قصد شده.....................................................................................
2-10-مباني نظري مرتبط با برنامه درسی اجرا شده ...............................................................
2-11- از تمرکز تا عدم تمرکز در اجراي برنامه درسي..........................................................
2-12-هدف های‌اموزشی در برنامه درسي اجرايي.................................................................
2-12-1-ریشه های تعیین هدف های‌اموزشی...................................................................
2-12-2- شناخت و تدوین هدف های‌اموزشی.................................................................
2-12-3- طبقه بندی و تحلیل هدف های‌اموزشی در حیطه های یادگیری.......................
2-12-3-1-سطوح یادگیری در حیطه شناختی..................................................................
2-12-3-2-سطوح یادگیری در حیطه عاطفی....................................................................
2-12-3-3-سطوح یادگیری در حیطه روان حرکتی..........................................................
2-13- محتوای‌اموزشی در برنامه درسي اجرايي....................................................................
2 -14- روشهای یاددهی- یادگیری در برنامه درسی اجرایی....................................................
2-15- ارزشیابی در برنامه درسي اجراشده.............................................................................
2-15-1-ارزشیابی برنامه درسی تابع چه عواملی است؟.....................................................
2-15-2- جنبه های اساسی در ارزشیابی برنامه درسي اجراشده.........................................
2-15-3- مشارکت افراد در ارزشیابی از برنامه درسی........................................................
2-15-4-انواع الگوهای ارزشیابی.......................................................................................
2-16- پ‍ژوهش هاي مرتبط با متغيرها و عناصر برنامه درسی..................................................
2-16-1- پ‍ژوهش هاي مرتبط فعاليتهاي ياددهي يادگيري..................................................
2-17- آزمون تیمز ملاك بين المللي در ارزيابي برنامه درسي................................................
2-18-پژوهش هاي مرتبط با اهداف برنامه قصد شده علوم تجربي.....................................
2-19-پژوهش هاي مرتبط با روشهاي ياددهي- يادگيري برنامه‌درسي.................................
2-20- پژوهش هاي مرتبط با ارزشیابی اجراي برنامه‌درسی ..............................................
2-21- جمع بندی..................................................................................................................


-1- مقدمه
تقاضاهاي مختلفي از برنامه درسي درپي رشدروزافزون تكنولوژي وتغييرات سريع در جامعه به وجود آمده است. ودرصورتي كه اين مهم ازديدگاه برنامه ريزان ومربيان ومجريان ناديده گرفته شودوبه جريان قوي تغييرات توجه نشودخطرانحطاط برنامه ها و اجتماع راتهديد مي كند.عناصر برنامه درسی نیز به هیچ وجه ازقاعده تغییرات مستثنی نمی شوندوپیوسته درفرآیند تغییرمی مانند تا قابلیت پاسخگویی خود را به شکل متناسبی به دست آورند.عوامل متعددی تحت عنوان عوامل تعیین کننده که دارای نیروی بنیادی و اساسی هستندبربرنامه های درسی، اهداف ومحتوا تاثیرگذارندکه ازآن ها تحت عنوان مبانی برنامه ریزی یاد می شود.
در این فصل ابتدا دو مکتب فکری یا رویکرد دررابطه برنامه درسی وآموزش مورد توجه قرار می گیرد در ادامه مبانی نظری برنامه قصد شده وعناصر برنامه با مروري بر فلسفه برنامه قصد شده علوم تجربی و آن دسته از عوامل و نیروهای فلسفی تاثیرگذار برفرآیند تدوین اهداف و محتوای برنامه درسی مورد بحث قرار می گیرد. فلسفه تعلیم و تربیت واعتقاد برنامه ریز و همچنین فلسفه مسلط اجتماعی به عنوان جهت دهنده و تعیین کننده مقاصد اصلی معرفی می شود. سپس به منابع تدوین برنامه آموزش علوم تجربي در كشور ايران و نقش آموزش علوم تجربي، به عنوان يكي از مهم ترين سنگ هاي زير بناي توسعه پايدار اشاره می گردد.
مرور اهداف كلي و جزیی در برنامه قصد شده با معرفی سطوح طبقه بندی اهداف جزیی صورت می گیرد. ارزشيابي ازديدگاه برنامه قصدشده ومروری برفعالیتهای ياددهي-يادگيري ازديدگاه برنامه قصدشده والگوهایی که درکتاب معلم وکتاب درسی مورد اشاره واقع گردیده، مباحث بعدی را تشکیل می دهند.در ادامه مبانی نظری برنامه درسی اجرا شده وعناصر آن مورد بحث می باشد همچنین راهبردهاوسیاست های کشورهای موفق وشاکله برنامه درسی آنها بیان میگردد. ذکرپژوهشهایی درمورد عناصرموردبحث، مطالب پایانی پژوهش را تشکیل می دهد.


2-2- مبانی نظری
مربیان پیشرفت گرا از جمله دیویی، برنامه درسی را عبارت از تجربه های یادگیری کسب شده توسط دانش آموزان قلمداد می کنند و تصمیم گیری برای دانش آموزان توسط دیگران را مردود می شمارند و یا دست کم برای آن اهمیت ثانوی قایلند. به دیگر سخن از نظر این مربیان، حقیقت برنامه درسی چیزی جز تجربه های کسب شده توسط دانش آموز نیست که تنها پس از مواجه شدن با موفقیت و فرصت های یادگیری از قبل پیش بینی شده، یا بر آمده ازتصمیم مشترک معلم ودانش آموز (پدیده ای پس از وقوع ) قابل ترسیم است .
گوتک به نقل از پاک سرشت(1384) تعریف پیشرفت گرایان ازبرنامه درسی قصد شده را درواقع محصول ارزشیابی همه جانبه ازنتیجه رویارویی دانش آموزان با فرصتها وموقعیت های یادگیری می داند که طبعاً برای کلیه دانش آموزان نیز یکسان نمی باشد که نگاه سنتی سند مکتوب یا یک برنامه درسی آموزشی است اما با توجه به نظر پیشرفت گرایان به جای مرحله برنامه ریزی باید برمرحله ارزشیابی ازآموخته ها تاکید داشت و یک برنامه درسی تدوین شده باید عین برنامه درسی تجربه شده و برنامه درسی کسب شده باشد، اعم ازتجربه های منطبق برجهت گیری های از قبل پیش بینی شده یا تجربه های قصد نشده، آیزنرکوشش نموده است با ارائه تعریفی از برنامه درسی میان تعریف های معارض جمع و تلفیق ایجاد کند. ازنظروی برنامه درسی یک مدرسه یا یک درس ویا یک کلاس درس را می توان به عنوان مجموعه ای از وقایع از قبل پیش بینی شده دانست که به قصد دستیابی به نتایج آموزشی-تربیتی برای دانش آموزان در نظرگرفته شده اندو چهارویژگی برای تعریف خود ذکر می کند. این ویژگی ها نشان از قصد او در دستیابی به تعریف جامع تر و قابل قبولتر از دو تعریف سنتی و پیشرفت گرایانه در برنامه درسی دارد وعبارتند از:
(1) برنامه درسی مجموعه ای از تدابیر و وقایع را در بر می گیرد .
(2)برنامه درسی بنا به ضرورت با فعالیت برنامه ریزی همراه است هر چند منعطف وغیرمنطقی باشد
(3)سندبرنامه درسی باید آموزش-تربیتی باشدوریشه درچارچوب ارزشی یا اندیشه تربیتی داشته باشد.
(4) برنامه درسی با نتایج یادگیری سر وکار دارد و نه تنها با هدفهای از پیش تعیین شده بلکه در بر گیرنده مواردی جز هدفها و نتایج قصد شده می تواند باشد.
آیزنر به نقل از مهر محمدی(1383) معناهای متفاوتی را از برنامه درسی ارائه میدهد: معنای دیگر برنامه درسی، نظام برنامه ریزی درسی یا مهندسی برنامه درسی است که شامل اجزای سه گانة تولید یا تدوین، اجرا و ارزشیابی است ودامنه وسیعی از یک تا نه عنصر رادر برمی گیرد. برخی تصمیم گیران در باره یک عنصر، نتایج یادگیری و برخی دیگر محتوا را درحوزه کار برنامه ریزان درسی قلمداد کرده اند. کلاین نُه عنصر را که عبارتند از: هدفها، محتوا، فعالیتهای یادگیری، روشهای تدریس، مواد و منابع یادگیری، ارزشیابی، زمان، فضا و گروه بندی را به عنوان عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی معرفی می کند. رایج ترین دیدگاه در این زمینه، سند برنامه درسی یا یک برنامه خاص درسی می باشد که دربر دارندة تصمیم در خصوص چهار عنصر: هدفها، محتوا، روش و ارزشیابی است. موضوع عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی مورد مناقشه این حوزه است. موضوعهای مربوط به اندازه گیری و ارزشیابی در تمام مراحل و جنبه های فرآیند تغییرواجرا مطرح است.فرآیند اجرا نیز باید با استفاده از افراد ماهروخبره مورد صورت گیرد.بزعم هرگنهان و السون به نقل از سیف(1386) کلیه نظریه های برنامه درسی را درسه خانواده بزرگ سنت گرایان،تجربه گرایان مفهومی وبازنگران مفهومی تقسیم کرده اند.
1- سنت گرایان
سنت گرایان برای اولین بار برنامه ریزی را به عنوان علم مطرح کردند. فرانکلین بوبیت و رالف تایلر از ان جمله اند. آنان همان اصول و همان سلسله مراتب و مدیریت علمی را گرفتند و به برنامه های درسی منتقل کردند.تمرکز اصلی سنت گرایان بر مدارس است و علاقه کمتری به گسترش نظریه برنامه درسی دارند. حدود 70% برنامه های درسی دنیا بر دیدگاه سنت گرایان استوار است.
2-تجربه گرایان مفهومی
تجربه گرایان مفهومی، مفاهیم علوم اجتماعی را بکار گرفته وآنها را در برنامه درسی به طور تجربی با هدف کنترل رفتار استقرار دادند. معروف ترین این گروه شوآب است.
3-بازنگران مفهومی
بازنگران مفهومی، مفاهیم اساسی برنامه های درسی را با شیوه خاصی تحلیل کرده اند.سنت گرایان هدفهارابه هدفهای رفتاری محدود کرده اندو معتقدند که اهداف تربیتی به فعالیت انسانها نظم می بخشد، وقتی هدفها صد درصد معین ورفتاری گردد، فعالیت به همان اهداف محدود می شود مانع خلاقیت وآفرینندگی می گردد.دسته دوم ازبازنگران مفهومی، برنامه درسی را برابرفرهنگ زنده جامعه می دانندو نه آنچه که برنامه ریزها توصیه می کنند.
2-3- فلسفه ي آموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد شده
امانی و همکاران(1386) در کتاب راهنمای معلم، فلسفه آموزش درسی علوم تجربی سال سوم راهنمایی را چنین بیان می کنند: يكي ازويژگي هاي بارز انسان "كنجكاوي" است كه از دوران كودكي تا پايان عمر، او را به "دانستن" و كشف حقايق و پرده برداري از مجهولات سوق ميدهد.اين نيروي دروني،تكاپوي انسان را براي كسب "علم" وگريز از "جهل" افزون ميكند. بخشي از دانش در دسترس امروزي كه حاصل مطالعه و جست و جوي بشر در شاخه هاي مختلف و رشته هاي گوناگون در جهت شناخت جهان مادي و نظام حاكم بر آن است "علوم تجربي"1 نام دارد.
بشربراي شناخت اسرار حاكم برجهان مادي و كشف آنها ازحواس خوداستفاده ميكند. به همين دليل نقش"تجربه" دراين حوزه بسيار اساسي وضروري است. بر اين اساس انسان براي توسعه وتقويت و دقت حوزه عمل خود، به ساخت دستگاه هاي گوناگون وابزار دقيق دست زده است. ساخت و توليد ابزار هاي گوناگون، توانايي انسان رابراي كشف اسرار طبيعت ورازهاي جهان بالا مي بردوموجب ايجاد تحول درزندگي مي گردد. استفاده از تجارب و اطلاعات حاصل از دستاورد هاي علمي وفناوري موجبات رفاه نسبي رافراهم ساخته وموجب تسريع وراحتي در كارهايي كه سابق برآن بارنج وزحمت و با صرف وقت همراه بود،گرديده است. دانش آموز بانيروي خدادادي كنجكاوي دراختيارمدرسه و معلم قرار ميگيرد، نيروهاي درون او هرلحظه اورا به سوي يافتن پاسخ هاي بي شماربراي دانش هاي تازه مي كشد. ازطرف ديگراين انسان فردي است كه مي خواهدبراي زندگي آينده- براي دنياي فردا- دنياي علم و فناور ي وزندگي كنوني وحال خود آماده شود. اما دنیای فردا مثل امروز نیست وآموزشهای امروز برای دنیای امروز است نه فردا، این لزوم آموزش با آخرین اطلاعات وروشها و کاملاً به روز است فردی که با اطلاعات ثابت و به روز آموزش می بیند برای فردا مفید فایده نیست.
به اين ترتيب برنامه ريزي نظام آموزشي بايدبه گونه ايي صورت بگيردكه هم قوه ي جستجوگري و پ‍ژوهشگري را در دانش آموزشكوفا كندو دانستن وپاسخ به مجهولات ذهني را براي وي لذت بخش و نشاط آور كند وهم اورابراي زندگيجدردنياي امروز و فردا وآنچه اوبه آن نيازمند است، آموزش دهد. درس علوم تجربي دردوره ابتدايي وراهنمايي يكي از دروس اصلي وبعداز آن دردوره متوسطه به نحوتخصصي تردر رشته هاي مربوط مي باشدودرصورتي كه بخوبي تدوين وارائه شودبايد بتواندبه هردو هدف فوق الذكرنايل گردد.
طراحي محتواوروش بايدبه گونه ايي صورت گيردكه نياز فطري وي رادر زمينه شناخت ازمحيط پاسخگو باشدومسيردستيابي به پاسخ سوالاتش رادرپي بردن به شگفتي هاي جهان آفرينش افزايش دهد و همچنين وي رابا مجموعه دانش وبينشهاي موردنيازبراي زندگي حال وآينده آشنا سازد.پس هدف نهايي، رسيدن به" سوادعلمي- فناورانه " است. اين امرهماهنگي باتحولات دنياي درحال تغييرو دگرگوني را ايجاب مي كند.
انديشمندان، سياستمداران - برنامه ريزان، معلمان، پدران و مادران درسراسردنيا تلاش مي كنند تا كودكان امروز را براي زيستن دردنياي غير قابل پيش بيني فردا آماده كنند. اماتحميل كوله باري سنگين از دانش و اطلاعات به كودكان تنها راه حل مسائل زندگي آينده آنان نيست. امروز مهم ترين وظيفه آموزش وپرورش در مدرسه ها آموزش شيوه هاي يادگيري و پرورش مهارتهايي است كه فرد را قادر سازد، تاخود راه حل هاي مسائل و كشف مجهولاتش را بيابدو اين آموختني براي زيستن است.


مطالب دیگر:
📎پدیده‌ی بیوالکتریک📎پر فشاری خون فشار خون بالا📎پربیوتیک ها و فراورده های غذایی پربیوتیک📎پرتو زایی📎پرخاشگری و علل آن📎پرداخت الکترونیک📎پردازش ابری 1📎پردازش ابری📎پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم📎پردازش تصوير📎پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات📎پردازنده MIPS📎پردازنده هاي چند هسته اي📎پردازه ها اسلایدهای فصل سوم کتاب سیلبرشاتز📎پردازه ها📎پرستاری از کودکان📎پرستاری بیماری های قلب و عروق📎پرسش و پاسخ در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران📎پرسشنامه تهيه و تدوين طرح کسب و کار📎پرسشنامه کارگاه📎پرسشنامه معلم📎پرفشاری خون یا فشار خون بالا📎پرواز بوفالوها📎پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها📎پروبیوتیکها